• Beschrijving

Betalingsvoorwaarden

Het gehele lesgeld en het werkpakket dient te worden voldaan, zoals aangegeven op de factuur ineens of in termijnen. Dit geldt ook indien de opleiding of cursus voortijdig door de leerling wordt afgebroken.

De opleidingskosten voor de cursus visagie kan ineens of in twee termijnen worden voldaan. De opleidingskosten voor de vakopleiding visagie kan ineens of in twee of vier termijnen worden voldaan. De opleiding grime en de andere cursussen kunnen ineens of in twee termijnen voldaan worden.

Bij vervroegde beƫindiging van de cursus of opleiding door de leerling wordt door Feel Good Visagie geen teruggave gedaan van het gehele lesgeld of een gedeelte hiervan. Openstaande facturen dienen ook bij vervroegde beƫindiging voldaan te worden. Bovenstaande geldt ook indien de leerling zich heeft ingeschreven, maar niet aan de opleiding deelneemt.

Bij aantoonbare overmacht kan de leerling op een later moment de opleiding hervatten. Ten gevolge van ziekte of andere vormen van overmacht gemiste lessen, kunnen worden ingehaald indien Feel Good Visagie hier tijdig van op de hoogte is gebracht. In overleg wordt bepaald wanneer deze inhaallessen plaatsvinden.

Wanneer 20% van de lessen wordt gemist, kan de leerling worden uitgesloten voor het examen.

De betaling in termijnen vervalt indien de leerling zich niet aan de betalingstermijn houdt. Het volledige bedrag dient dan ineens voldaan te worden. De leerling kan niet aan de lessen deelnemen als er een achterstand is van betalen. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen zullen alle eventuele incassokosten en gerechtelijke procedures voor rekening van de leerling komen.

 

Algemene voorwaarden

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs zullen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 3 weken beantwoord worden. Wanneer brieven een langere verwerkingstijd hebben, wordt er een bericht van ontvangst verstuurd, waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het antwoord verwacht kan worden.

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt, is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut en de docenten.

De leerling is verplicht zich aan gemaakte afspraken te houden wat betreft activiteiten en stages buiten de wekelijkse les. De leerling vraagt toestemming aan haar model om tijdens de les gemaakte foto's te publiceren.

Schade toegebracht aan materialen of voorwerpen in de school of materialen, kleding of voorwerpen van leerlingen, modellen of docenten moeten vergoed worden door degene die deze schade toegebracht of veroorzaakt heeft. Feel Good kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties of ander letsel, opgelopen tijdens de les. Dit geldt zowel voor de leerling als het meegebrachte model.

De cursus of Vakopleiding gaat niet door bij onvoldoende aanmeldingen. (d.w.z. minder dan 4 aanmeldingen) 

Copyright en het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Feel Good Visagie. Leerlingen krijgen een cursusmap uitgereikt, die zij mogen behouden voor persoonlijk gebruik.

 

Klachtenprocedure

Feel Good Visagie beschikt over een klachtenprocedure.

Indien de leerling klachten heeft aangaande praktische zaken, dan kan hij/zij deze rechtstreeks mailen aan
info@feelgoodvisagie.nl. De directie van Feel Good Visagie neemt dan z.s.m. hierover contact op, in ieder geval binnen 2 weken. Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Wanneer er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, brengen wij binnen 2 weken de leerling hiervan op de hoogte met daarbij een indicatie wanneer er uitsluitsel verwacht wordt.

Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke 3e persoon. Helma Kranenburg, tel. 06-25534135. Het oordeel van de onafhankelijke 3e persoon is bindend, eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.